2015-06-03

Regulamin organizacyjny

 

 

Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu

 

§ 1

 

1.  Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu, zwany dalej Szpitalem, jest

     podmiotem leczniczym funkcjonującym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki

     zdrowotnej.

 

2.  Szpital działa pod firmą: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu.

 

3.  Siedzibą Szpitala jest Lubiąż.

 

4.  Dane teleadresowe:

 

1)   adres:     Lubiąż, ul. Mickiewicza 1, 56-100 Wołów,

 

2)   telefon:    71 3897113,

 

3)   faks:         71 3897499,

 

4)   e-mail:     lubszpital@onet.pl

 

5.  Szpital udziela świadczeń zdrowotnych pod adresem:

Lubiąż, ul. Mickiewicza 1, 56 – 100 Wołów.

 

§ 2

 

Szpital działa na podstawie aktów prawnych, regulujących wykonywanie działalności leczniczej, w szczególności:

 

1)  Ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

 

2)  Ustawy z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,

 

3)  Ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi,

 

4)  Ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

 

5)  Ustawy z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,

 

oraz

 

6)  wpisu do właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,

 

7)  statutu,

 

8)  regulaminu organizacyjnego.

 

§ 3

 

Rodzaj działalności leczniczej prowadzonej przez Szpital oraz zakres udzielanych świadczeń.

 

1)  Działalność lecznicza szpitalna, prowadzona w oddziałach:

-psychiatrycznym sądowym o wzmocnionym zabezpieczeniu,

-odwykowym o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży,

-psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży,

-psychiatrii sądowej,

-psychiatrycznych ogólnych.

 

2)  Działalność inna niż szpitalna, całodobowa, stacjonarna dla pacjentów nie

wymagających hospitalizacji, prowadzona w Psychiatrycznym Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym.

 

3)  Działalność lecznicza ambulatoryjna w Specjalistycznej Poradni Zdrowia

Psychicznego.

 

4)  Wykonywanie diagnostyki w zakresie analityki medycznej, obrazowej i

elektrofizjologii.

 

5)  Wykonywanie środków zabezpieczających w stosunku do sprawców czynów

zabronionych, orzeczonych przez sądy na podstawie odrębnych przepisów.

 

6)  Wydawanie opinii o stanie zdrowia psychicznego i wykonywanie obserwacji.

 

§ 4

 

  Przebieg udzielania świadczeń zdrowotnych.

 

1)  Szpital Psychiatryczny:

 

a)   oddziały psychiatryczne sądowe i leczenia odwykowego – wykonują środki

zabezpieczające przewidziane w Kodeksie karnym, orzeczone przez sąd wobec sprawców czynów zabronionych. Sprawców obejmuje się postępowaniem leczniczym, terapeutycznym i rehabilitacyjnym, a także resocjalizacyjnym, którego celem jest poprawa stanu zdrowia i zachowania w stopniu umożliwiającym powrót do życia w społeczeństwie i dalsze leczenie poza Szpitalem. Obowiązki Szpitala związane z wykonywaniem środków zabezpieczających, regulują przepisy Kodeksu karnego wykonawczego,

 

b)   oddziały psychiatryczne ogólne  – diagnozują i leczą osoby, których zachowanie

wskazuje, że z powodu zaburzeń psychicznych mogą zagrażać bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, bądź też nie są zdolne do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych. Przyjęcie do Szpitala następuje za pisemną zgodą pacjenta, na podstawie ważnego skierowania, po osobistym zbadaniu, jeżeli lekarz wyznaczony do tych czynności stwierdzi wskazania do przyjęcia.  Odstępstwa od tej reguły i szczegółowe procedury związane z przyjęciem, leczeniem i wypisaniem ze szpitala osoby, która nie wyraża zgody na przyjęcie i leczenie, a wobec której lekarz stwierdził wskazanie do przyjęcia, regulują przepisy Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,

 

c)   Szpital wydaje opinie o stanie zdrowia psychicznego osób oskarżonych. Opinia

zawiera stwierdzenia dotyczące poczytalności oskarżonych w chwili popełnienia czynu, ich aktualnego staniu zdrowia psychicznego oraz zdolności do udziału w postępowaniu karnym. Szpital przeprowadza obserwacje oskarżonych. O potrzebie obserwacji orzeka sąd w razie zgłoszenia takiej konieczności przez biegłych psychiatrów. Szczegółowe regulacje w zakresie wydawania opinii i przeprowadzania obserwacji zawarte są w Kodeksie postępowania karnego.

 

2)  Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo – Leczniczy (ZOL) – sposób i tryb kierowania

do ZOL regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych. Świadczeniobiorca występuje z wnioskiem o wydanie skierowania do ZOL do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Do wniosku załącza się wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie oraz dokumenty stwierdzające wysokość dochodu świadczeniobiorcy. W przypadku gdy o umieszczeniu świadczeniobiorcy w ZOL orzeka sąd opiekuńczy, podstawę do umieszczenia w ZOL stanowi tylko orzeczenie tego sądu. Kierownik ZOL udziela informacji o kolejności przyjęcia świadczeniobiorcy oraz o przewidywanym terminie przyjęcia do ZOL.

 

3)  Specjalistyczna Poradnia Zdrowia Psychicznego. Pacjenci do Poradni

przyjmowani są bez skierowania, według kolejności zgłoszenia. Poradnia kieruje pacjentów do szpitala psychiatrycznego, innych szpitali, jak również do innych lekarzy specjalistów. Wydaje również skierowania poradni diagnostycznych.

 

§ 5

 

1.  Szpitalem kieruje dyrektor  i reprezentuje Szpital na zewnątrz.

 

2.  Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Szpitala. Wydaje akty wewnętrzne

(zarządzenia i instrukcje).

 

3.  Dyrektor kieruje Szpitalem przy pomocy:

 

1)  zastępcy dyrektora ds. eksploatacyjno – ekonomicznych,

 

2)  głównego księgowego,

 

3)  naczelnej pielęgniarki, która nadzoruje pracę średniego i niższego personelu

medycznego,

 

4)  kierowników komórek organizacyjnych (w tym ordynatorów oddziałów szpitalnych),

 

5)  pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

 

4.  Dyrektora Szpitala zastępuje podczas jego nieobecności Zastępca Dyrektora a w zakresie

spraw medycznych wyznaczony lekarz lub lekarz dyżurny Izby Przyjęć.

 

5.  Szpital realizuje zlecone przez właściwy organ zadania związne z obroną cywiną, sprawami obronnymi i ochroną ludności.

§ 6

 

1.  Strukturę organizacyjną Szpitala tworzą zakłady lecznicze:

 

1)  Szpital Psychiatryczny, w skład którego wchodzą:

 

a)   Izba Przyjęć;

 

b)   Oddziały:

-   I Całodobowy oddział psychiatryczny sądowy o wzmocnionym

zabezpieczeniu,

-   II Oddział odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży,

-   III Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży,

-   IV Oddział psychiatrii sądowej,

-   V Całodobowy oddział psychiatryczny ogólny,

-   VI Całodobowy oddział psychiatryczny ogólny.

 

c)   Dział Statystyki i Rozliczeń;

 

d)   Dział Farmacji  Szpitalnej;

 

e)   Pracownia Arteterapii;

 

f)   Klub Pacjenta;

 

g)   Kostnica;

 

h)   Pielęgniarka Epidemiologiczna,

 

2)  Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo – Leczniczy z całodobowymi oddziałami,

 

3)  Ambulatorium i Diagnostyka,w skład którego wchodzą:

 

a)   Specjalistyczna Poradnia Zdrowia Psychicznego;

 

b)   Pracownia analityki medycznej;

 

c)    Pracownia EKG i EEG.

 

2.  Obsługę administracyjną, techniczną i ekonomiczną, zakładów Szpitala prowadzi

Pion Administracyjno – Ekonomiczny, który tworzą następujące komórki działalności niemedycznej Zakładu:

 

1)  Dział Administracyjno – Techniczny. Dział ten składa się z:

 

a)   Sekcji Administracyjno – Gospodarczej;

 

b)   Warsztatów Konserwacyjnych;

 

c)    Sekcji Energetycznej,

 

2)  Dział Finansowo – Księgowy,

 

3)  Sekcja Służby Pracowniczej,

 

4)  Sekretariat,

 

5)  Składnica Akt,

 

6)  Samodzielne stanowiska do spraw: bhp, przeciwpożarowych, obrony cywilnej,

informatyki, ochrony danych osobowych, radca prawny, kapelan, dietetyk.

 

3.  Schemat organizacyjny Zakładu określa załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

§ 7

 

Zadania komórek organizacyjnych medycznych przedsiębiorstw Zakładu:

 

1)  Do zadań wspólnych Szpitala Psychiatrycznego i Psychiatrycznego Zakładu

Opiekuńczo – Leczniczego należy, w szczególności:

 

a)   całodobowa opieka lekarsko – pielęgniarska,

 

b)   terapia i leczenie ukierunkowane na szybkie ustąpienie zaburzeń psychicznych,

 

c)   promowanie zdrowia psychicznego,

 

d)   załatwianie spraw socjalno – bytowych.

 

2)  W oddziałach szpitalnych dokonuje się obserwacji pacjentów i wydaje opinie o ich

stanie zdrowia, wykonując zlecenia w tym zakresie kierowane przez sądy i prokuratury.

 

3)  W oddziale sądowym odwykowym pacjenci oprócz leczenia poddawani są terapii w

grupach zadaniowych i warsztatach tematycznych oraz psychoedukacji w zakresie uzależnień. Terapia opiera się m.in. na osobistym planie terapii każdego pacjenta.

 

4)  W oddziałach sądowych oprócz leczenia pacjenci mają zapewnioną opiekę

psychoterapeutyczną, uczestniczą w zajęciach edukacyjnych.

 

5)  Do zadań pracowni diagnostycznych należy:

 

a)   wykonywanie badań w zakresie analityki medycznej,

 

b)   wykonywanie badań elektrokardiograficznych i EEG.

 

6)  Dział Statystyki i Rozliczeń, w szczególności:

 

a)   współpracuje z Narodowym Funduszem Zdrowia;

 

b)   prowadzi kartoteki ewidencyjne pacjentów Szpitala, inne kartoteki i księgi

pomocnicze;

 

c)   wykonuje odpisy i kopie dokumentacji medycznej;

 

d)   przyjmuje i sprawdza kompletność dokumentacji medycznej oraz przekazuje ją

do Składnicy Akt;

 

e)   prowadzi korespondencję dotyczącą pobytu pacjentów w Szpitalu.

 

7)  Dział Farmacji Szpitalnej:

 

a)   organizuje zaopatrzenie oddziałów Szpitala oraz Zakładu Opiekuńczo –

Leczniczego w produkty lecznicze, wyroby medyczne i dezynfekcyjne,

 

b)   prowadzi ewidencję i dystrybucję organizowanego zaopatrzenia, zgodnie z

bieżącymi potrzebami oddziałów,

 

8)  Pracownia Artetarapii, w szczególności:

 

a)   prowadzi zajęcia z pacjentami w zakresie terapii z różnych dziedzin sztuki,

 

b)   organizuje plenery plastyczne,

 

c)   organizuje konkursy i wystawy prac pacjentów,

 

d)   uczestniczy w promocji zdrowia psychicznego poprzez terapię sztuką.

 

9)  Klub Pacjenta organizuje wolny czas pacjentów poprzez urządzanie pogadanek,

szkoleń, wystaw i konkursów promujących zdrowie psychiczne.

 

10)  Kostnica: przechowywane są w niej zwłoki pacjentów zmarłych w Szpitalu, do

czasu przekazania ich rodzinie zmarłego lub instytucjom zajmującym się pochówkiem na podstawie obowiązujących przepisów.

 

11)  Do zadań Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego należy:

 

a)   leczenie, opieka, rehabilitacja oraz zapewnienie odpowiednich warunków

socjalno – bytowych osobom z zaburzeniami psychicznymi (nie wymagającym hospitalizacji),

 

b)   współpraca z domami pomocy społecznej i ośrodkami pomocy społecznej w celu

skierowania pacjentów, którzy zmieniają pobyt w ZOL na pobyt w domach pomocy społecznej,

 

c)   aktualizacja świadczeń pacjentów otrzymywanych z ośrodków pomocy

społecznej i organów emerytalno - rentowych.

 

12)  Do zadań Specjalistycznej Poradni Zdrowia Psychicznego należy, w szczególności:

 

a)   diagnostyka, leczenie, profilaktyka zdrowia psychicznego w zakresie świadczeń

zdrowotnych udzielanych ambulatoryjnie,

 

b)   wykonywanie na zlecenie konsultacji psychiatrycznych,

 

c)   świadczenie usług w zakresie swojej specjalizacji dla osób z zewnątrz oraz innych

podmiotów.

 

§ 8

 

Współdziałanie zakładów i komórek udzielających świadczenia medyczne w Szpitalu oraz warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi uczestniczącymi w przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

 

1)  Komórki wykonujące świadczenia zdrowotne współdziałają ze sobą w sposób

zapewniający kompleksowość świadczeń, sprawne i efektywne diagnozowanie, leczenie, rehabilitację i pielęgnację pacjentów.

 

2)  Szpital współdziała z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie prawidłowej

diagnostyki i leczenia pacjentów, w szczególności poprzez kierowanie do innych placówek w celu konsultacji specjalistycznych, zlecanie badań laboratoryjnych niewykonywanych w Szpitalu, kierowanie na zabiegi specjalistyczne, o ile nie ma możliwości ich wykonania w Szpitalu. Szczegółowe zasadny współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi określają przepisy prawa obowiązującego w tym zakresie oraz zawarte umowy.

 

3)  Współdziałanie z innymi podmiotami, wykonującymi działalność leczniczą, odbywa się

z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

 

4)  Osoby wykonujące czynności związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych są

obowiązane do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym powezmą wiadomość przy wykonywaniu tych czynności. Od obowiązku zachowania tajemnicy są te osoby zwalniane w stosunku do podmiotów i osób wskazanych w art. 50 ust. 2 Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

 

§ 9

 

Zadania komórek działalności niemedycznej Szpitala.

 

1)  Dział Finansowo – Księgowy, w szczególności:

 

a)   prowadzi księgi rachunkowe, zgodnie z ustawą o rachunkowości;

 

b)   prowadzi ewidencję i rozliczanie kosztów;

 

c)    sporządza plany finansowe i sprawozdania finansowe;

 

d)   nalicza i wypłaca wynagrodzenia;

 

e)   rozlicza inwentaryzację;

 

f)   prowadzi obsługę kasową i bankową.

 

2)  Dział Administracyjno – Techniczny:

 

a)   Sekcja Administracyjno – Gospodarcza, w szczególności:

-   organizuje i wykorzystuje transport;

-   planuje i nadzoruje konserwację i remont pojazdów mechanicznych;

-   prowadzi ewidencję paliwa i części zamiennych dla środków transportu;

-   utrzymuje czystość i porządek na terenie Szpitala;

-   zagospodarowuje tereny zielone;

-   organizuje pracę portierni;

-   składa zamówienia na materiały i dokonuje zakupów zgodnie z

obowiązującymi przepisami (w szczególności z ustawą Prawo Zamówień Publicznych) oraz wykonuje procedury obowiązujące w tym zakresie;

-   prowadzi magazyny Szpitala (z wyłączeniem leków);

-   organizuje gospodarkę lokalami znajdującymi się na terenie Szpitala,

 

b)   Warsztaty Konserwacyjne, w szczególności:

-   wykonują remonty, przeglądy techniczne, naprawy i konserwację sprzętu

technicznego i medycznego lub zlecają ich wykonanie na zewnątrz. Nadzorują stan techniczny budynków;

-   prowadzą dokumentację infrastruktury technicznej i wyposażenia

technicznego;

-   prowadzą sprawozdawczość,

 

c)   Sekcja Energetyczna, w szczególności:

-   utrzymuje w ruchu  Kotłownię poprzez ogrzewanie wody i ogrzewanie

pomieszczeń w sezonie zimowym;

-   utrzymuje w ruchu urządzenia elektroenergetyczne;

-   wykonuje plan napraw, remontów i modernizacji urządzeń siłami własnymi i

zleconymi na zewnątrz;

-   prowadzi i kompletuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami;

-   organizuje pracę centrali telefonicznej,

 

3)  Sekcja Służby Pracowniczej, w szczególności:

 

a)   prowadzi sprawy związane z przyjmowaniem i zwalnianiem pracowników,

 

b)   przygotowuje postępowanie konkursowe na stanowiska objęte konkursem,

 

c)   prowadzi akta osobowe pracowników,

 

d)   prowadzi rejestry: czasu pracy, zwolnień lekarskich, urlopów pracowniczych,

badań lekarskich i wyjazdów służbowych,

 

e)   opracowuje okresowe analizy i dane statystyczne dotyczące sytuacji kadrowej.

 

4)  Sekretariat, w szczególności:

 

a)   przyjmuje korespondencję, prowadzi dziennik korespondencji, rozprowadza do

poszczególnych komórek zgodnie z dekretacją Dyrektora oraz obiegiem dokumentów obowiązującym w Szpitalu,

 

b)   prowadzi ewidencję i dokumentację skarg i wniosków, zgodnie z obowiązującym

w tym zakresie Regulaminem,

 

c)   prowadzi ewidencję zarządzeń Dyrektora Szpitala,

 

d)   prowadzi ewidencję kontroli zewnętrznych,

 

e)   obsługuje pocztę elektroniczną i faks,

 

f)   prowadzi ewidencję przesyłek rejestrowanych do pacjentów Szpitala,

 

g)   organizuje i protokołuje posiedzenia Rady Społecznej i innych spotkań

wskazanych przez Dyrektora.

 

5)  Składnica Akt, w szczególności:

 

a)   zabezpiecza i przechowuje całą dokumentację Szpitala po upływie czasu jej

przechowywania we właściwej komórce organizacyjnej, określonego w Instrukcji Kancelaryjnej,

 

b)   kwalifikuje akta do odpowiedniej kategorii archiwalnej,

 

c)   udostępnia akta i inną dokumentację, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

6)  Osoby zatrudnione na samodzielnych stanowiskach pracy zajmują się wykonywaniem

zadań określonych w przepisach szczególnych oraz w zakresach czynności.

 

§ 10

Prawa pacjenta.

 

1)  Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej

wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami, zgodnie z zasadami etyki zawodowej personelu medycznego oraz należytej staranności, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń do korzystania z jawnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.

 

2)  Pacjent ma prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o swoim stanie

zdrowia, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, planowanym postępowaniu leczniczym. Ma prawo do poinformowania o dających się przewidzieć następstwach zastosowania albo zaniechania leczenia oraz rokowaniu.

 

3)  Pacjent ma prawo do poszanowania godności osobistej i intymności w czasie udzielania

świadczeń zdrowotnych.

 

4)  Pacjent ma prawo wyrazić zgodę lub odmówić jej udzielenia na określone świadczenie

zdrowotne, po uzyskaniu odpowiedniej informacji, za wyjątkiem świadczeń zdrowotnych, których udzielanie bez zgody pacjenta regulują odrębne przepisy.

 

5)  Pacjent ma prawo do umierania w spokoju i godności.

 

6)  Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę

bliską lub inną wskazaną przez pacjenta.

 

7)  Pacjent ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z

osobami z zewnątrz.

 

8)  Pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej.

 

9)  Koszty realizacji praw pacjenta określonych w pkt. 6 i 7 nie mogą obciążać Szpitala.

 

10)  Ograniczenie kontaktów pacjentów z osobami z zewnątrz, w tym do sprawowania

opieki przez osoby określone w pkt 6, może nastąpić w drodze zarządzenia Dyrektora Szpitala ze względów epidemiologicznych lub ze względu na stan zdrowia pacjentów. Decyzję w tym zakresie może podjąć również ordynator oddziału lub w przypadku jego nieobecności lekarz dyżurujący.

 

11)  Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie mogą

przebywać na terenie Szpitala.

 

12)  Pacjent na czas przebywania w Szpitalu ma prawo przechowywać wartościowe

rzeczy w depozycie Szpitala.

 

13)  Szczegółowe zasady dotyczące prowadzenia depozytu określa Zarządzenie Dyrektora

wydane w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy.

 

14)  Dyrektor Szpitala zapewnia dostępność informacji o prawach pacjenta. Informacja o

prawach pacjenta jest udostępniana w formie ogłoszenia na tablicach informacyjnych, znajdujących się w Szpitalu oraz udostępniana do wglądu pacjenta w Izbie Przyjęć.

 

15)  Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń

zdrowotnych w Szpitalu, ma prawo do złożenia skargi do Dyrektora Szpitala i Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego urzędującego w Szpitalu – w budynku administracji, na I piętrze.

 

§ 11

Obowiązki pacjenta.

 

1)  Pacjent jest obowiązany przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz, w

przypadku pacjentów oddziałów sądowych, regulaminów obowiązujących na tych oddziałach, wynikających z przepisów szczególnych.

 

2)  Na terenie Szpitala obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz palenia

tytoniu przez pacjentów Szpitala.

 

3)  Pacjent ma obowiązek posiadać dokumenty potwierdzające jego prawo do świadczeń

zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

 

4)  Na terenie Szpitala pacjent ma obowiązek zachowywać się w sposób niezakłócający

pracy w Szpitalu a także spokoju innych osób.

 

5)  Pacjent jest zobowiązany do korzystania z urządzeń i powierzonego mu sprzętu we

właściwy sposób, zgodny z przeznaczeniem.

 

6)  Pacjent ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej.

 

7)  Pacjent zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w Szpitalu zasad

bezpieczeństwa.

 

§ 12

 

Na terenie Zakładu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, wynikający z Ustawy z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

 

§ 13

 

Obowiązki Szpitala w razie śmierci pacjenta reguluje Instrukcja w sprawie postępowania ze zwłokami w razie śmierci pacjenta, udostępniona w Sekretariacie Szpitala.

 

§  14

 

Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych nieodpłatnych i odpłatnych. Wysokość opłat pobieranych przez Szpital.

 

1)  Szpital udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych

nieodpłatnie ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

 

2)  Szpital może udzielać świadczeń odpłatnych:

 

a)   osobom fizycznym objętym ubezpieczeniem innym niż ubezpieczenie zdrowotne,

 

b)   osobom fizycznym nie objętym ubezpieczeniem lub za świadczenia nie

przysługujące w ramach ubezpieczenia,

 

c)   instytucjom ubezpieczeniowym, innym instytucjom i pracodawcom.

 

3)  Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych pozostaje bez wpływu na ustaloną

kolejność udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych.

 

4)  Za udzielone świadczenia zdrowotnej inne niż finansowane ze środków publicznych

(świadczenia zdrowotnej odpłatne) pacjenci i instytucje wnoszą opłaty zgodnie z ustalonym cennikiem opłat. Wysokość opłat określa Zarządzenie Dyrektora, dotyczące wykonania danego świadczenia, jak również umowa zawierana przez Szpital ze świadczeniobiorcą. Zarządzenie Dyrektora dotyczące opłat za świadczenia zdrowotne, które nie są finansowane ze środków publicznych jest udostępniane w Dziale Finansowo – Księgowym Szpitala, w budynku administracji, na parterze oraz w Pracowni Analityki Medycznej. Opłaty są ustalone według kosztów ponoszonych przez Szpital.

 

5)  Szpital pobiera opłaty za wykonywanie analityki medycznej i elektrofizjologii dla osób

fizycznych na podstawie odrębnych przepisów. Szpital pobiera opłaty za wykonywanie tych świadczeń zdrowotnych dla podmiotów, w ramach zawartych z nimi umów.

 

6)  Szpital pobiera opłaty od pensjonariuszy Zakładu Opiekuńczo  Leczniczego z tytułu

zakwaterowania i wyżywienia. Wysokość miesięcznych opłat z tego tytułu ustalana jest przez Szpital w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 25 czerwca 2012 w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno - opiekuńczych na podstawie art. 33 a ust. 2 Ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przepisem wewnętrznym regulującym pobieranie przedmiotowych opłat jest Instrukcja dotycząca ustalania opłat miesięcznych za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu, wprowadzona zarządzeniem Dyrektora:

 

a)   Opłatę ustala się w oparciu o dokumenty stwierdzające wysokość dochodu

świadczeniobiorcy.

 

b)   Opłatę ustala się ponownie po każdorazowej zmianie wysokości dochodu

świadczeniobiorcy przebywającego w ZOL.

 

c)   Sposób naliczania opłaty za okres czasowej nieobecności świadczeniobiorcy w

ZOL określa Instrukcja.

 

7)  Szpital pobiera również opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy

niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, ze zm.) oraz podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym. Wysokość opłat określa Zarządzenie Dyrektora. Opłat nie pobiera się jeśli przepisy odrębne tak stanowią.

 

8)  Szpital prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń

zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w dokumentacji, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Dokumentacja medyczna jest udostępniana pacjentowi, którego dotyczy oraz podmiotom, którym to prawo przyznaje przepis art. 26 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta. Dokumentacja medyczna jest udostępniana w sposób określony w art. 27 w/w Ustawy.

Opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej na podstawie Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, reguluje w Zakładzie Zarządzenie Dyrektora, udostępniane w Sekretariacie.

 

§ 15

 

1.  Regulamin organizacyjny Szpitala został ustalony przez Dyrektora i zaopiniowany przez

Radę Społeczną Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu.

 

2.  Regulamin wchodzi w życie po podpisaniu przez Dyrektora Szpitala.

 

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się